ปชป.กวาดสข.10เขต”เพื่อไทย”แค่3


ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ข.14 เขต พรรคปชป.กวาดยกทีม 10 เขต พรรคเพื่อไทยได้แค่ 3 อีกเขตแบ่งกัน

(6มิ.ย.) เวลา 19.40 น. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัด กทม. รักษาการณ์ปลัด กทม. แถลงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) 14 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า การเลือกตั้งส.ข.ครั้งนี้มีผู้มีสิทธิมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 542,955 ราย คิดเป็น 37.42% ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้ง ส.ข.ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 49 ที่มีจำนวน 35.39% มีบัตรดี จำนวน 478,879 ใบ คิดเป็น 88.20% บัตรเสีย จำนวน 26,668 ใบ คิดเป็น 4.91% บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 37,408 ใบ คิดเป็น 6.89% โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตคันนายาว 45.69% เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ เขตจตุจักร 33.30%

ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั้ง 14 เขต ปรากฏว่า ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้งแบบยกทีม จำนวน 10 เขต ได้แก่ เขตลาดพร้าว คือ หมายเลข 1 นายสิทธิชัย สิลปสังข์เลิศ หมายเลข 2 นายเฉลิมพล จินตนพันธุ์ หมายเลข 3 นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์หมายเลข 4 นายวิเชียร ปัญญาภู หมายเลข 5 น.ส.นพรัตน์ เล้านิรามัย หมายเลข 6 นางศิริรัตน์ กลิ่นดี หมายเลข 7 นายเปรม ชัยสุตานนท์

เขตหลักสี่ คือ หมายเลข 1 นายสมานจิตต์ สิงหะไชย หมายเลข 2 นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น หมายเลข 3 นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์ หมายเลข 4 นายวุฒชาติ นันตนะ หมายเลข 5 นายธราธพ ชาตรี หมายเลข 6 นายอรรณพ ขาวนุ่น หมายเลข 7 นายฐิติพล ไชยกวิน

สายไหม คือ หมายเลข 1 นางทัศนีย์ เพ็งเกิด หมายเลข 2 นายศักดิ์สิทธิ์ เตชะประเสริฐพร หมายเลข 3 นางจริยา ทิพย์ภิมาลย์ หมายเลข 4 นางชลลดา บุตรวิชา หมายเลข 5 นายประสิทธิ์ ดินม่วง หมายเลข 6 น.อ.สมชาย ทองศรีเพชร หมายเลข 7 ร.ต.ประสิทธิ์ บุญคุ้ม หมายเลข 8 นายนิพนธ์ ต้องโพธิ์ทอง

สะพานสูง คือ หมายเลข 8 นายหฤษฎ์ วรโชติรุ่งเรือง หมายเลข 9 นายจักรพงศ์ แดงเสนาะ หมายเลข 10 นายปราโมช วงษ์มะเซาะ หมายเลข 11 นายสหธรณ์ สัข์การ หมายเลข 12 นางนุชรี ดาดื่น หมายเลข 13 นายกรชัย สีฟ้า หลายเลข 14 นายเจริญ มณีดำ

วังทองหลาง คือ หมายเลข 8 นายดำรง สาหร่ายวัง หมายเลข 9 น.ส.อาภาพร พูลชื่นหมายเลข 10 น.ส.ยุพาพร อิทธะรงค์ หมายเลข 11 นางพจนา ลำเรียง หมายเลข 12 นายบัณณทัต บุญแถว หมายเลข 13 นายธนเดช สหคณาวุฒิ หมายเลข 14 นายสมชาย นิยมราช

คลองสามวา คือ หมายเลข 1 นางสว่าง หมัดสะและ หมายเลข 2 นายสมควร สีสังข์ หมายเลข 3 นางศรินทิพย์ สิงห์อุสาหะ หมายเลข 4 นายสถิต มีสัณฐาน หมายเลข 5 น.ส.เกศกานดา อินช่วย หมายเลข 6 นายบุญมี พิบูลย์คณารักษ์ หมายเลข 7 น.ส.วรนุชจันทร์ปัญญา หมายเลข 8 นายมนูญ อินช่วย

บางเขน คือ หมายเลข 1 นายสมปอง บุญเจือ หมายเลข 2 นายชอบ เนตรขำ หมายเลข 3 นางวัทนา ชื่นคุ้ม หมายเลข 4 น.ส.พิสมัย เหมือนศิริ หมายเลข 5 นายประเสริฐ โพธิ์รอด หมายเลข 6 นายธรรมนูญ แสงเดช หมายเลข 7 นายจิติ ปิเลี่ยน หมายเลข 8 นายประเวท เดชผิว

บางกะปิ คือ หมายเลข 9 นายโชคชัย อักษรศิริ หมายเลข 10 นายวีระชาติ ปานนพภา หมายเลข 11 นางสุวดี รุ่งเรืองศรี หมายเลข 12 นางจินตนา อารีย์ หมายเลข 13 นางเย็นจิตต์ พรมบ้านสังข์ หมายเลข 14 นายเชวง เงินแพทย์ หมายเลข 15 นายภูมิเทพ พรหมทอง หมายเลข 16 นายวราภรณ์ บุญมาเลิศ

บึงกุ่ม คือ หมายเลข 1 นายอัครพล แสงจันทร์ หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ ชีนิมิต หมายเลข 3 นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ หมายเลข 4 นายปพนชัย สุวรรณทศ หมายเลข 5 น.ส.วิภาพรรณ วิทยานนท์ หมายเลข 6 น.ส.สุณี ทรงสะอาด หมายเลข 7 นายธวัช โตนิติ

และจตุจักร หมายเลข 2 คือ นายประยูร สงแก้ว หมายเลข 3 นางกัญญาภัค มูสิกะ หมายเลข 4 นายดำรงชัย คามีศักดิ์ หมายเลข 5 นายมนตรี นพขำ หมายเลข 6 นายบวรกิตติ์ สันทัด หมายเลข 7 น.ส.กานต์สิรี เมธากุลอธิวัชร์  หมายเลข 8 นายปิยะ สุขสะอาด หมายเลข 9 นายอาสา รังสิมาพิสุทธิ์

ส่วนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ชนะการเลือกตั้งแบบยกทีม จำนวน 3 เขต ได้แก่ เขตคันนายาว คือ หมายเลข 1 น.ส.อำนวย ปรมาธิกุล หมายเลข 2 นางยุพดี ศรีประสาน หมายเลข 3 นายพล กิจสุทธิ หมายเลข 4 นายธีรศักดิ์ สัญญโชติ หมายเลข 5 นายอภิคม อชินีทองคำ หมายเลข 6 นายวรพรต ชะเอม หมายเลข 7 นายสมศักดิ์ ดูเบ

ลาดกระบัง คือ หมายเลข 9 นายมนัส บัวทอง หมายเลข 10 นายธีรภัทร โชติบรรยง หมายเลข 11 นายโกศล ทองรับแก้ว หมายเลข 12 น.ส.ดารณี โต๊ะสวัสดิสุข หมายเลข 13 น.ส.พิมพ์ผกา สำเร็จวาณิชย์วงศ์ หมายเลข 14 นางวิลัยวรรณ ประดิษฐ์ หมายเลข 15 นายเฉลิมพล นุชอุดม หมายเลข 16 นายประเมิน สวนสมุทร

และดอนเมือง คือ หมายเลข 9 นายธรรศ มีคุณ หมายเลข 10 นายเวียงศักดิ์ มาทอง หมายเลข 11 นายมุกดิ์หาญ สโมสร หมายเลข 12 นายเขตโสภณ กลิ่นทรัพย์ หมายเลข 13 นางนภสร ภาคีชีพ หมายเลข 14 นางแสงดาว รอดทอง หมายเลข 15 พ.อ.อ.เฉลิม หันกระสัน หมายเลข 16 นายพนา วุฒิเดช

ขณะที่เขตมีนบุรี ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้ง 4 ราย ได้แก่ หมายเลข 8 น.ส.ดวงพร ยิ้มเจริญ หมายเลข 9 นายอำนวย บัวทิพย์หมายเลข 11 นายประสพสุข ศรีสะอาด หมายเลข 12 นางกรรณิการ์ ศราทธทัต ส่วนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง 3 ราย ได้แก่  หมายเลข 1 นายวิชาญ ตันสุริยวงษ์ หมายเลข 2 นางเสาวณิต ชยาสนา หมายเลข 4 นายโพสินทร์ มีนธนานันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิมผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย กวาดที่นั่ง ส.ข.แบบยกทีม จำนวน 11 เขต แต่ในการเลือกตั้ง ส.ข.ครั้งนี้ ชนะการเลือกตั้งยกทีมเพียง 3 เท่านั้น โดยเขตที่พลิกล็อค ประกอบด้วยเขตลาดพร้าว บึงกุ่ม บางเขน จตุจักร หลักสี่ สายไหม คลองสามวา สะพานสูง ทั้งนี้ สำหรับการเลือกตั้ง ส.ข.อีก 36 เขตที่เหลือ มีกำหนดที่จะเลือกตั้งพร้อมกับการเลือกตั้ง ส.ก. ในวันที่ 29 ส.ค.นี้.

ที่มา: คมชัดลึก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: